Những giải pháp ngành Hải quan hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp

​Để thúc đẩy nền kinh tế phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Chính phủ Việt Nam thời gian qua đã không ngừng cải tiến các thủ tục hành chính, áp dụng các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Trong đó, vai trò của cơ quan hải quan là không thể thiếu.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016, Chỉ thị 24/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, cải cách hành chính về thuế, hải quan; thông báo số 137/TB-VPCP ngày 16/4/2015 về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan trong đó giao Bộ Tài chính bổ sung thêm nhiệm vụ đối với Ban chỉ đạo quốc gia đó là “cải cách toàn diện thủ tục hành chính góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực giao lưu hàng hóa qua biên giới”, thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tài chính về cải cách hành chính…

giai-phap.JPG

Hiện nay ngành Hải quan không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan theo hướng tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp. Trên cơ sở Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực đến 08/7/2015: đã có quyết định ban hành phương án bãi bỏ 17 thủ tục hành chính (TTHC) trong đó 01 TTHC cấp Tổng cục và 16 TTHC cấp Chi cục (giảm từ 153 TTHC xuống còn 128 TTHC); 46 TTHC được đơn giản hóa (cấp Cục là 05 và cấp Chi cục là 41).

Như vậy có 63 TTHC được đơn giản hóa (chiếm 28%) tổng số TTHC của toàn Ngành.

Bộ TTHC lĩnh vực hải quan hiện tại là 226 TTHC (trong đó 37 TTHC cấp Tổng cục, 34 TTHC cấp Cục, 155 TTHC cấp Chi cục).

Tổng cục Hải quan đang tiếp tục rà soát và sẽ trình Bộ Tài chính để bãi bỏ hơn 80 TTHC trong những tháng cuối năm 2015. Ngay sau khi Luật Hải quan năm 2014 thông qua, Tổng cục Hải quan đã khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản để hướng dẫn thi hành Luật Hải quan.

Cụ thể: Lập danh mục văn bản chi tiết và đăng ký chương trình xây dựng văn bản QPPL năm 2015; trình Bộ để trình Chính phủ ban hành 03 Nghị định hướng dẫn Luật Hải quan; trình Bộ ban hành 09 Thông tư để triển khai thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa XK, NK, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.