Cục hải quan Bắc Ninh

 Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý Nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục theo quy định của pháp luật tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.
Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Nhiệm vụ chính
 
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.
 
- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn.
 
- Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
- Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
 
- Thực hiện thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh.
 
- Kiến nghị các chủ trương, biện pháp quản lý Nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan giao và theo quy định của pháp luật.

Liên kết khác

Bộ y tế

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần;

Bộ tài chính

Bộ Tài chính là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính (bao gồm: ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước, dự trữ nhà nước, tài sản nhà nước, các quỹ tài chính nhà nước, đầu tư tài chính, tài chính doanh nghiệp,

Tổng cục Hải Quan

Sơ đồ tổ chức Tổng cục Hải quan

Cục hải quan Bắc Ninh

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là tổ chức trực thuộc Tổng cục Hải quan, có chức năng giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quản lý Nhà nước về hải quan và tổ chức thực thi pháp luật về hải quan, các quy định khác của pháp luật có liên quan trên địa bàn hoạt động của Cục theo quy định của pháp luật tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.